لیگ استان

آئين نامه ليگ ممتاز فوتبال هرمزگان  :

 

 

 

صفحه 1
آئین نامه برگزاری برنامه طرح توسعه ویژن هرمزگان اولین دوره مسابقات لیگ ممتازجام شهدای خلیج فارس فصل 90-1389

ماده 1: اهداف
1-1 : توسعه رشته ورزشی فوتبال در سراسر استان طبق برنامه استراتژی و پیشنهادی ویژن ارسالی از AFC و ویژن ایران
2-2: اجرای رقابتهای سالم و سازنده و ارتقاء سطح کیفی و کمی مسابقات
3-3: ایجاد توسعه و تقویت باشگاههای ورزشی
4-3: تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد در زمینه های فنی  و اجرایی
5-3: شناخت تیم قهرمان لیگ ممتاز و معرفی بعنوان نماینده استان در مسابقات لیگ دسته سوم کشوری و قهرمان و نایب قهرمان لیگ 1و2و3 جهت صعود به لیگ بالاتر  درفصل 91-1390
ماده 2: ضوابط و شرایط عمومی
1-2: این مسابقات در رده های لیگ ممتاز،دسته اول، دسته دوم و دسته سوم زیر نظر کمیته مسابقات هیئت استان برگزار میگردد.
2-2: باشگاههای شرکت کننده در صورتی اجازه دارند  در این مسابقات شرکت نمایند که دارای شرایط ذیل و مجوز دهی در برنامه پیشنهادی ارسالی ویژن AFC وویژن ایران باشند.
1-2-2: براساس معیارهای سازمان تربیت بدنی بعنوان باشگاه دارای پروانه تأسیس و مجوز فعالیت رسمی از اداره کل تربیت استان و نسبت به ثبت باشگاه در  اداره ثبت شرکتهای استان اقدام و مدارک مستند را به دیپارتمان مسابقات تسلیم نمایند.
2-2-2: معرفی زمین اختصاصی یا استیجاری استاندارد برای انجام تمرینات و مسابقات که به تأئید هیئت فوتبال رسیده باشد.
3-2-2: ارائه آئین نامه های داخلی ،مالی،انضباطی،و اساسنامه ممهور به مهر و امضاء مجاز باشگاه به دیپارتمان مسابقات هیئت استان
4-2-2: دارای دبیرخانه،شماره فاکس،ایمیل،مسئول رسانه (روابط عمومی) باشد
5-2-2: باشگااها باید مدیرعامل تمام وقت یا نیمه وقت داشته باشد
6-2-2: معرفی پزشک یا پزشکیار دارای مدرک و همراهی آنان در مسابقات الزامی میباشد
صفحه 2
7-2-2: باشگاهها باید دارای لوگوی و پرچم مشخص کننده هویت باشند
8-2-2: باشگاهها باید در چندرده سنی پایه از 14-7 سال و رده های نوجوانان ؛جوانان امید و مدرسه فوتبال آقایان و بانوان فعالیت داشته باشند تائیدیه از هیئت فوتبال شهرستان مربوطه را ارائه نمایند.
9-2-2: باشگاه باید دارای شماره حساب بوده و هزینه سالیانه مشخص داشته و یک نسخه صورت حساب و پرینت حساب بانکی را به دیپارتمان مسابقات ارائه نمایند.
10-2-2:
باشگاههای شرکت کننده در لیگ ممتاز میبایست مبلغ 000/000/20 ریال
باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته یکم میبایست مبلغ 000/000/15 ریال
باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته دوم میبایست مبلغ 000/000/10 ریال
باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته سوم میبایست مبلغ 000/000/5 ریال
بعنوان حق عضویت ورودی مسابقات به حساب سیبا 0106195791005 نزد بانک ملی بنام هیئت فوتبال استان واریز و اصل فیش واریزی را به کمیته مالی هیئت تحویل و فرم تسویه حساب اخذ و به دیپارتمان مسابقات هیئت استان تسلیم نمایند.
11-2-2:
باشگاههای شرکت کننده در لیگ ممتاز استانی میبایست چک یا سفته با امضاء مجاز باشگاه بمبلغ 000/000/20 ریال
باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته یکم استانی میبایست چک یا سفته با امضاء مجاز باشگاه مبلغ 000/000/15ریال
باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته دوم استانی میبایست چک یا سفته با امضاء مجاز باشگاه بمبلغ 000/000/10 ریال
باشگاههای شرکت کننده در لیگ دسته سوم استانی میبایست چک یا سفته با امضاء مجاز باشگاه بمبلغ 000/000/10ریال
بعنوان حسن انجام تعهدات تا پایان فصل مسابقات بنام هئیت فوتبال استان صادر وبه مالی اداری تحویل ورسید اخذ نمایند  
ماده 3 : مسابقات لیگ برتر استانی فصل 90-1389
1-3: این مسابقات بین 14 تیم باشگاه های استان زیر نظر دیپارتمان مسابقات هیئت استان وبرابر این آئین نامه برگزار میگردد.
1-1-3: 14 تیم لیگ ممتاز استانی شامل : 1-اروند،2-پاریش بستانو،3-جبل بر،4-تربیت از بندرعباس، 5-هدف مینا نخل  6-کشاورز ،7- میناب طیور از میناب،8- البدر 9- لمزان از بندرلنگه،10- استقلال درگهان ،11-جهانگستر پارسیان          
12-رگبار اسلام آباد رودان،13-شهرداری نوین بندرعباس14-آوای میناب میباشد
2-1-3: این مسابقات در یک گروه14 تیمی و بصورت دوره ای (رفت و برگشت) برگزار میگردد.
صفحه 3
3-1-3: تیم قهرمان مستقیماً بعنوان نماینده استان در لیگ دسته سوم کشوری شرکت مینماید.
4-1-3: تیم های12و 13 و 14  جمعاًسه تیم دارای کمترین امتیاز به لیگ دسته یکم استان فصل 91-90 سقوط مینمایند.
5-1-3:مسابقات لیگ ممتاز درسال 91-90 باتعداد 12تیم شامل 10تیم باقیمانده ازفصل 89-88 ودوتیم صعود کننده ازلیگ دسته یک فصل 89-88 برگزار خواهد شد واگر تیم نماینده دسته سوم کشور 90-89 سقوط نماید مسابقات               91-90با 13تیم برگزار خواهد شد.  
6-1-3: درصورتی که تیمی دارای شرایط برنامه طرح پیشنهادی استراتژی ویژن نباشد ازدور مسابقات حذف با نظر کمیته فنی هئیت تیم انتخاب و جاگزین میگردد.
ماده4: مسابقات لیگ دسته یکم استانی فصل 90-1389
1-4: این مسابقات شامل 14 تیم میباشدو( 12 تیم باقیمانده +دوتیم سقوط  کننده  از  لیگ ممتاز فصل 89-88 )در دو گروه هفت تیمی بصورت (رفت وبرگشت) در دو منطقه غرب و شرق استان مسابقات را برگزار مینماید که دو تیم اول و دوم هر گروه بمرحله بعد صعود و در مرحله نهایی تیم های اول و دوم گروهها A و B مجموعاً 4 تیم بصورت رفت و برگشت بصورت ضربدری بازی میکنند و در نتیجه تیم های قهرمان و نایب قهرمان که امتیاز بیشتری را کسب نموده اند به لیگ ممتاز صعود مینمایند وتیم های ششم و هفتم هر گروه به لیگ دسته دوم سقوط مینمایند ومسابقات لیگ دسته اول استان فصل 91-90 باتعداد 13تیم شامل 8تیم باقیمانده ودو تیم صعود کننده لیگ دسته دوم و3تیم سقوط کننده لیگ ممتاز 90-89 مسابقات را برگزارمینماید.   
ماده5: مسابقات لیگ دسته دوم استانی فصل 90-1389
1-5 : این مسابقات بین 18 تیم شامل (14 تیم باقیمانده از فصل مسابقاتی 89-88 و دو تیم صعود کننده از مسابقات لیگ دسته سوم و دو تیم سقوط کننده از لیگ دسته یکم فصل 89-88 در 3 منطقه شرق و غرب مرکز استان بصورت3 گروه 6 تیمی  و دو مرحله ای (رفت و برگشت)  مسابقات را برگزار مینماید. که در نتیجه از هر گروه تیم های اول ودوم در دوگروه3 تیمی به صورت زیگزاک مسابقات را برگزار که دو تیم قهرمان  هر گروه به لیگ دسته یکم صعود  و تیم آخر  از هر گروه که  کمترین امتیاز را کسب نموده اند  به مسابقات قهرمانی دسته اول شهرستان مربوطه سقوط مینمایند. ومسابقات فصل 91-90 باتعداد 13تیم باقیمانده ودوتیم صعود کننده لیگ دسته دوم و4تیم سقوط کننده لیگ دسته یکم با 19تیم برگزار خواهد شد.
ماده 6: مسابقات دسته سوم فصل 90-1389
این مسابقات با حضور 16 تیم قهرمان شهر و شهرستانهای                                                                                    ( قشم،هرمز،جاسک،میناب،رودان،سیریک،سندرک،بشاگرد،فین،حاجی آباد،بندرلنگه ،بندرخمیر،نماینده بخش مرکزی،پارسیان،بستک،بندرعباس بصورت مجتمع در دو منطقه غرب و شرق استان بمیزبانی شهر داوطلب برگزار  
صفحه 4
و دو تیم صعود کننده هر دو گروه جمعاً 4 تیم مسابقات نهایی را بصورت مجتمع برگزار مینمایندکه تیم های اول و دوم به لیگ دسته دوم صعود مینمایند. ومابقیتیمها نزول ومسابقات قهرمانی باشگاههای شهرستان مربوطه رابرگزار مینمایند
صفحه 1
ماده 7 ضوابط فنی و اجرایی
1-7 : این مسابقات از لحاظ فنی بر اساس مقررات فدراسیون بین المللی فیفا و از نظر اجرایی و انضباطی براساس آئین نامه های فدراسیون فوتبال و این دستور العمل که در هیئت فوتبال هرمزگان تنظیم گردیده برگزار می گردد.
2-7: هر تیم میبایست در مهلت قانونی و مقرر شده 30/5/89 الی 15/6/89 از سوی هیئت فوتبال مدارک خواسته شده را تحویل دیپارتمان مسابقات هیئت استان نمایند در غیر اینصورت انصراف تلقی و از دور مسابقات حذف خواهند شد و وفق مقررات کمیته انضباطی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.
3-7: قرارداد بازیکنان و همراهان (بر اساس فرم الف و ب بترتیب بازیکنان ،مربیان و سایرین در چهار نسخه  با دقت و بطور کامل بدون قلم خوردگی و خدشه تنظیم شده و بر روی هر نسخه قرارداد نیز یک قطعه عکس 4×3 جدید الصاق شود.
4-7: کلیه قرادادها میبایست در فرم های جدید تنظیم و پس از مهر و امضاء مدیریت باشگاه به تأئید هیئت فوتبال شهرستان رسانده و متعاقباً جهت ثبت به دیپارتمان مسابقات تحویل نمایند.
5-7: کلیه موارد در خصوص نقل و انتقالات بازیکنان و کادر همراه مطابق با آئین نامه مربوطه میباشد
6-7 : تعداد نفرات هر تیم فوتبال عبارتند از : حداقل 18 نفر و حداکثر 27 نفر (22 بازیکن با شرایط سنی آزاد و 5 بازیکن زیر 23 سال  و 9 همراه (سرپرست،سرمربی،مربی،کمک مربی،مربی بدنساز،مربی دروازبانها، پزشک یا پزشکیار، مترجم و تدارکات) و هر تیم میتواند حداکثر تا سقف 13 بازیکن از بازیکنان رده سنی پائین تر باشگاه خود را که در مسابقات شهرستان مربوطه شرکت داشته  در این مسابقات معرفی و براساس مدارک تحویلی نسبت به اخذ کارت مسابقات آنان اقدام نماید.
7-7: معرفی بازیکنان مورد نظر به معنی مجوز برای جایگزینی آنان در تیم رده سنی مرتبط محسوب نمیشود.
8-7: حضور بازیکنان رده سنی پائین تر  در رده بالاتر هیچگونه اولویتی برای تغییر برنامه مسابقات نخواهد بود و مسابقات رده سنی مربوطه طبق برنامه تنظیمی اجراء میگردد.
9-7: باشگاهها جهت معرفی 13 بازیکن دو رده سنی پائین تر میبایستی از متولدین 11/10/1369 لغایت 11/10/71 استفاده نمایند ضمن اینکه از مجموع این 13 بازیکن میتوانند در صورت تمایل 5 نفر از بازیکنان متولدین 11

صفحه 5
11/10/66 به بعد را در اختیار بگیرند.همچنین باشگاهها در صورت تمایل می توانند از بازیکنلن جوانان ونوجوانان که به سن  قانونی نرسیده اند (زیر 18سال)طبق ماده 9آئین نامه نقل وانتقالات استفاده نمائید.
10-7 : مدارکی را که باید باشگاههای شرکت کننده در این دوره از مسابقات به دیپارتمان مسابقات هیئت فوتبال استان تحویل دهند شرح ذیل میباشد.

·    اخذ فرم تسویه حساب از امور مالی (کلیه بدهی های انضباطی،ورودی مسابقات،حق عضویت حقیقی و حقوقی)

·    معرفی محل اسکان نمایندگان ،ناظران و داوران بهمراه  کروکی آدرس و شماره تلفن محل اسکان باید توسط هیئت استان تأئید گردد.

·    فرم الف قرارداد بازیکنان و فرم ب مربیان و همراهان تیم بدون قلم خوردگی

•    اصل و تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی بازیکنان زیر 23 سال ،امید و جوانان میبایست اصل و شناسنامه پدر و مادر را نیز ارائه نمایند.

  • اصل و تصویر کارت بیمه ورزشی بازیکنان و حق عضویت باشگاه و بازیکنان و همراهان
  • تعیین وضعیت تحصیلی یا نظام وظیفه بازیکنان با ارائه یکی از مدارک ذیل :
الف) اصل و تصویر کارت پایان خدمت کارت معافیت دائم  یا موقت ارائه گواهی ناجاکه قید شده باشد متعاقباًکارت تحویل مشمول خواهد شد یا دفترچه آماده به خدمت بدون درج مدت غیبت کارت معافیت از خدمت سه برادری ویا فرمهای تاریخ دار ومهلت دار وتعیین وضعیت شده سه برادری
  • فرم تسویه حساب مشمول قابل قبول نمی باشد.
ب) اصل گواهی تحصیلی عکس دار که به تأئید آموزش و پرورش محل تحصیل رسیده باشد
ج) اصل گواهی تحصیلی عکسدار از دانشگاه بهمراه اصل و تصویر کارت دانشجویی
د) ارائه فرم شماره ج لیست اسامی باشماره پیراهن بازیکنان
ه) دیپارتمان مسابقات از صدور کارت بازیکنان در صورت ناقص بودن مدارک آنان جلوگیری خواهد نمود.
شرایط بازیکنان مشمول خدمت سربازی
الف) آن دسته از بازیکنانی که مشغول انجام خدمت مقدس سربازی بوده  و در تیم های غیر نظامی عضویت دارند در صورت کسب مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح (مدیریت مستقل تربیت بدنی نیروهای مسلح)


صفحه 6
میتوانند در مسابقات حضور یابند  و درلیگهای استان فقط با ارائه مجوز از فرماندهی کل ارگان مربوطه در مرکز استان مجازو قابل پذیرش میباشندوکارت ورود به بازیها صادر می گردد.
ب) آن دسته از بازیکنانی که به خدمت سربازی اعزام میشوند شروع مدت خدمت سربازی آنها با تأئید حوزه نظام وظیفه عمومی یا یگان آموزش نظامی مرتبط مبنای اقدامات بعدی است
ج) تیم های نظامی وانتظامی برای استفاده از بازیکنان طرف قرارداد  دیگر باشگاهها که خدمت نظام وظیفه خود را در آن نیرو سپری میکنند میبایست مجوز کتبی استفاده از این بازیکن در باشگاه مربوطه که توسط یگان خدمتی ذیربط صادر شده است را ارائه نمایند.            
د)اگر بازیکنی در اواسط مسابقات به سن مشمولیت برسد در همان مقطع بایستی تعیین وضعیت شود
11-7: تصویر شناسنامه ومدرک مربیگری مربیان،سرمربیان حداقل مدرک Bو سایر مربیان C است.
تبصره 1:در سال جاری سایر مربیان استثناءً می توانند از درجه Dاستفاده نمایند
      12-7سرمربیان -مربیان-در همان فصل بعنوان بازیکن نیز نمی توانند در همان باشگاه وسایر باشگاهها همکاری نمایند.مربیان در یک فصل حداکثر می توانند با دو باشگاه قرارداد همکاری امضاءنمایند.بشرط آنکه در باشگاه اول فسخ قرارداد نمایند.
13-7: تصویر شناسنامه و مدرک پزشک و پزشکیاران مورد تأئید سازمان مربوطه جهت صدور کارت الزامیست .
14-7: ITC قرارداد اصل و تصویر پاسپورت و مدت اعتبار ویزا،اجازه اقامت و اشتغال به کار اداره امور اتباع خارجی و اخذ گواهی سلامت از فدراسیون پزشکی ورزشی برای مربیان و بازیکنان خارجی برای صدور کارت الزامی است.
15-7: هر تیم که بعد از ثبت نام بنا به دلایلی از ادامه شرکت در مسابقات انصراف دهد علاوه بر ضبط سپرده تضمین تیم در مسابقات به یک رده پائین تر سقوط و جرائم انضباطی نیز ابلاغ میگردد.
16-7: مسئولیت احراز اصالت مدارک طرف قرارداد با باشگاه بعهده مدیرعامل و سرپرست تیم خواهد بود.
17-7: هر تیم باید دو رنگ لباس ورزشی برای خود انتخاب نماید و رنگ پیراهن دروازه بانان از سایر بازیکنان متمایز باشد.
18-7: باشگاهها موظفند لیست بازیکنان را بهمراه شماره پیراهن آنها که به تأئید هیئت فوتبال شهرستان مربوطه رسیده باشد قبل از شروع مسابقات به دیپارتمان اجرائی بازیهاتحویل نمایند.

صفحه 7
19-7: سرپرست تیمها موظفند در تمام مسابقات کارت شناسایی وورودمسابقات بازیکنان و کادر تیم را  بهمراه داشته باشند و نیم ساعت قبل از شروع بازی به نماینده مسابقه تسلیم نمایند.
20-7: مسئول ثبت رکود اخطارها و اخراجیهای بازیکنان و کادر همراه بعهده سرپرست  تیم های شرکت کننده میباشد و بازیکنان در صورت دریافت 3 کارت زرد بصورت متناوب یا متوالی در دو مسابقه مختلف و یا در صورت 2 کارت زرد در یک مسابقه منجر به کارت قرمز خود به خود از مسابقه بعدی همان رده مسابقاتی محروم خواهند بود بدیهی است در اعمال محرومیتها و جرایم انضباطی در تمامی رده های مسابقاتی ملاک عمل خواهند بود.
21-7: هر باشگاه حاضر در لیگ استانی (در گروههای مربوطه) باید در یک فصل با تمامی باشگاهها  دو دیدار بصورت رفت و برگشت برگزار نماید و در یک دیدار میزبان و در دیدار دیگر مهمان خواهد بود و امتیازات به ترتیب ذیل محاسبه میشود
1-20-7: تیم برنده در هر دیدار 3 امتیاز و در صورت تساوی برای هر تیم یک امتیاز منظور میشود
2-20-7: نتایج همه مسابقات بر اساس گزارشهای مکتوب واصله به دیپارتمان مسابقات ثبت و در جدول امتیاز بندی لحاظ میگردد که شامل ثبت تعدادبازیهای انجام شده در آن فصل ،بردها،باختها،تساویها، گلهای زده و خورده (بعنوان تیم میزبان و مهمان) میباشد
3-20-7: رتبه بندی تیم ها در جدول مسابقاتی برا ساس امتیازها مشخص میگردد
    هر تیم دارای بیشترین امتیاز در صدر جدول و کمترین امتیاز در انتهای جدول قرار میگیرد.
    اگر دو یا چند باشگاه هم امتیاز بودند تیمی که دارای تفاضل گل بهتری است در رده بالاتر جدول قرار میگیرد.
    اگر دو تیم هم امتیاز از نظر تفاضل گل و گل زده نیز مشابه یکدیگر باشند  به نتیجه دیدار دو تیم با یکدیگر مراجعه میشود  و در صورت تساوی در جدول مسابقات هم رتبه فرض میشوند
4-20-7: در صورتیکه دو تیم یا بیش از دو تیم در صدر و یا قعر جدول هم امتیاز باشند جهت تعیین تیم های صعود کننده و یا سقوط کننده در همان مرحله بشرح ذیل محاسبه و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
  • اگر دو تیم یا چند باشگاه هم امتیاز و تفاضل گل بیشتری دارد در جای بالاتر قرار میگیرد.
•    اگر دو یا چند باشگاه از لحاظ امتیاز و تفاضل گل در شرایط مشابه بودند تیمی که گل زده بیشتری را دارد در رده بالاتر جدول قرار میگیرد.

صفحه 8
•    اگر دو یا چند باشگاه هم امتیاز از نظر تفاضل گل و گل زده نیز مشابه به یکدیگر باشند به نتیجه دیدار مستقیم دو یا چند تیم با یکدیگر بصورت حذفی(گل زده در خانه حریف) مراجعه و اقدام خواهد شد در صورت مشابه بودن تمامی شرایط ذکر شده در این بند بادیدار پلی اف در زمین بیطرف با نظر هیئت تیم های صعود و سقوط کننده مشخص خواهد شد.
5-20-7: موارد پیش بینی شده در بند 3-20-7 شامل رتبه بندی مسابقات میباشد و در مورد تعیین تیم های صعود کننده و یا سقوط کننده صدرجدول بند 4-20-7 لحاظ میگردد.
6-20-7 : لغو برنامه های بازی بعلت تداخل با امتحانات وفوت بستگان اعضاءتیمهاو همچنین شرکت در جشنواره ارگان وابسته امکان پذیر نمیباشد.وتیمهای شرکتی میبایست حداقل یکهفته زودتر مراتب شرکت در جشنواره را اعلام نمایند.                                                           
ماده 8  ضوابط اختصاصی:
1-8: مکان وزمان جلسات قرعه کشی گروه بندی و جدول مسابقات با حضور مدیران محترم عامل باشگاهها یا سرپرستان تیمهای ذیربط و همچنین سایر مسئولین توسط دیپارتمان مسابقات هیئت هماهنگ تعیین و برگزار خواهد شد وموعدومحل آن متعاقباً از سوی هیئت ابلاغ و لازم الاجراء میباشد.
2-8 : برنامه مسابقات توسط دیپارتمان مسابقات هیئت تنظیم و پس از تأئید به باشگاهها ابلاغ خواهد شد.
3-8 : نمونه امضاء و معرفی نامه رسمی بنام سرپرست و تعیین اختیارات وی در چارچوب همکاری با هیئت از سوی باشگاه صادر و به هیئت فوتبال تسلیم خواهد شد.
4-8 : اعلام کتبی آدرس،شماره تلفن،EMAIL ، شماره فاکس باشگاه به دیپارتمان مسابقات هیئت الزامی است.
5-8: تیم ها میبایست حداقل با در نظر گرفتن بعد مسافت محل برگزاری مسابقه حداقل 4 ساعت و حداکثر 12 ساعت زودتر در شهر میزبان حضور داشته  و محل استقرار خود را توسط سرپرست تیم به هیئت فوتبال استان یا شهر میزبان اعلام نمایند.
6-8: تغییر محل برگزاری مسابقه بدون هماهنگی قبلی با دیپارتمان مسابقات هیئت استان مجاز و مقدور نمی باشد.
7-8: مسئولیت کلیه عواقب ناشی از حرکات و عکس العمل غیرورزشی ناجوانمردانه و دور از شئونات اخلاقی بازیکنان و کادر تیم در استادیوم و زمین محل برگزاری مسابقه علاوه بر خاطیان بعهده سرپرست تیم نیز میباشد و میبایست تمهیدات ویژه ای اتخاذ و اجراء نمایند.
8-8 : هر باشگاه میتواند نسبت به طراحی و معرفی علامت LOGO انحصاری باشگاه و نصب آن بر روی البسه بازیکنان و همراهان تیم اقدام نماید این نماد هویتی از یک سو بر حفظ و تقویت و انسجام اعضاء باشگاه با یکدیگر و از سوی دیگر بازگو کننده مظهر وحدت سازمان یافته هر باشگاه فرهنگی و ورزشی میباشد.
صفحه9
9- 8 :  کلیه باشگاهها موظفند نمونه آرم تعیین شده از سوی دیپارتمان مسابقات هیئت را روی آستین سمت راست بازو در ابعاد7×5 سانتیمتر الصاق نماید.
ماده 9 :
1-9 : در صورتیکه باشگاه میزبان دارای زمین اختصاصی چمن مناسب باشد مراتب به تأئید هیئت رسانده باشد بازی در زمین اختصاصیش برگزار خواهد شد در غیر اینصورت باشگاه میزبان موظف است با مشارکت هیئت فوتبال استان و شهرستان مربوطه آدرس  زمین استاندارد ومناسبی را برای انجام مسابقه خود اعلام نمایند.
2-9 : خط کشی و مهیا نمودن زمین مسابقه و مسئولیت هماهنگی با مبادی ذیربط در خصوص امنیت مسابقه بعهده هیئت شهرستان و باشگاه میزبان میباشد.
3-9 : در مسابقات هزینه حمل و نقل اسکان و تغذیه هر تیم بعهده باشگاه مربوطه میباشد.
4-9 : تأمین محل اسکان ،تغذیه نمایندگان و داوران اعزامی بعهده باشگاه میزبان میباشد.
5-9 : میبایست محل اسکان مناسبی جهت نمایندگان و داوران مجزا از محل اقامت تیم های میهمان و میزبان تأمین و در نظر گرفته شود.
6-9 : پرداخت حق الزحمه هزینه های اجرایی مسابقات با مشارکت هیئت فوتبال استان پرداخت میگردد.
7-9 : در کلیه مسابقات هیئت فوتبال شهرستان میزبان مسئول فروش بلیط و تبلیغات رایج در محل برگزاری مسابقات میباشد و در آمد حاصله بشرح ذیل تقسیم میگردد.
تیم میزبان                       40%
هیئت فوتبال شهرستان     40%
هیئت فوتبال استان           20%
ماده 10: بازی جوانمردانه،جام مدالها و احکام
1-10: در هر یک رقابتهای فوق الذکر میزبان موظف است نسبت به نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران هیئت استان و پرچم بازی جوانمردانه وپرچم هویت باشگاه اقدام نماید.
2-10 : به تیم های صعود کننده و قهرمان جام قهرمانی و به تیم های نایب قهرمان و مقام سومی فقط احکام و مدال مخصوص طرح ویژن و هیئت استان تقدیم خواهد شد.
3-10 : بازی جوانمردانه با معیارهای زیر سنجیده میشود:
  • دریافت کمترین کارتهای زرد و قرمز
  • هر کارت زرد یک امتیاز
  • هر کارت قرمز متعاقباً 2 کارت زرد 3 امتیاز
  • صفحه 10
  • هر کارت زرد بعلاوه یک کارت قرمز پس از آن 4 امتیاز در مجموع تیمی محاسبه میشود.
ماده 11 : موارد پیش بینی نشده
موارد پیش بینی نشده احتمالی بر اساس پیشنهاد کمیته مسابقات و سیاست گذاران هیئت فوتبال استان در کمیسیون مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ  و بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
این آئین نامه در 11 ماده و 1تبصره در جلسه مورخه 1/4/89 هیئت فوتبال استان هرمزگان مصوب و برای اجراء ابلاغ میگردد.


    دبیر هئیت فوتبال استان هرمزگان    کمیته مسابقات استان هرمزگان

 

 
عبدالمجید دبیده
رئیس هیات فوتبال استان
هنوز آغاز نشده

در دست برنامه ريزيWarning: fopen(http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=IRXX0033): failed to open stream: HTTP request failed! in /home/fah/public_html/class.xml.parser.php on line 44
Cannot open XML data file: http://xml.weather.yahoo.com/forecastrss?u=c&p=IRXX0033